Våra projekt 2022

Aktiviteter under Almedalsveckan, Visby

Nu är Almedalsveckan 2022 genomförd och vi lägger successivt ut filmer på vår Youtubekanal.

 Läs mer


Klimatkompensation i byggnader i Sverige.

Varje ny byggnad medför en ny klimatbelastning som behöver kompenseras för att inte den sammanlagda klimatbelastningen i landet ska öka. Klimatkompensation görs idag i stor omfattning för olika klimatbelastande aktiviteter. Ofta görs det på tveksamma grunder i utvecklingsländer. För att Sverige ska bli klimatneutralt år 2045, vilket är ett nationellt mål, krävs att utsläppen minskar kraftigt i Sverige. Därför bör klimatkompensation i första hand gå till att minska utsläppen här.

 Läs mer

Utbildning om energieffektivisering i byggnader genom driftstrategin behovs- och årstidsanpassad ventilation.

Stiftelsen Byggekologi utvecklar en form av utbildning för att sprida kunskaper om alternativa klimatsystem.

För nybyggnation: Termit-ventilation eller hybridventilation och passiv värme och kyla ur markkulvert med driftstrategin behovs- och årstidsanpassad ventilation.

Befintliga byggnader: Upprustning av befintlig klimatanläggning med utrustning för driftstrategin behovs- och årstidsanpassad ventilation.

Läs mer.

Nybyggnation på Gotland.

Alltför länge har ”business as usual” fått pågå inom den ekonomiska världen och i vårt gemensamma samhällsbygge, utan ordentlig uppstyrning av en stads- och landsbygdsplanering som är hållbar in i framtiden. Det finns tekniker, material och lösningar för att skapa ett i grunden bättre och mer eftersträvansvärt samhälle där även de ekologiska, sociala och kulturella dimensionerna får sitt rättmätiga utrymme. Det behövs projekt och områden som visar på och bevisar att så är möjligt. De kan utgöra förebilder för nya och viktiga krav från samhällets sida, samt ge vägledning för direktiv och förutseende lösningar inom finansiering och genomförande. Att se/uppleva inspirerande och framåtsyftande byggprojekt kan vara avgörande för en blomstrande samhällsutveckling utan påtagliga uppoffringar . Läs mer.


Uthållighetsmål 

Stiftelsen Byggekologi arbetar med att ta fram en hjälp med parametrar man bör titta på vid byggnation av bostäder.