Våra projekt 2022

Utbildning om energieffektivisering i byggnader genom driftstrategin behovs- och årstidsanpassad ventilation.

Bakgrund

Även om vi här i Sverige i samband med nybyggnation i fortsättningen bygger och driver energieffektiva och klimatsmarta byggnader så är det i det befintliga beståndet som de stora energieffektiviserings-insatserna måste sättas in.

I fastigheter med traditionell konstantventilation, vilket fortfarande handlar om kring 90 procent av alla större fastigheter, finns en stor energieffektiveringspotential även om de är utrustade med FTX-ventilation. I kontors- och skolbyggnader, gymnastik- och idrottshallar samt i kommersiella byggnader är energisparpotentialen kring 50 procent både för uppvärmning och drift-el om klimatanläggningarna kompletteras och omprogrammeras för behovs- och årstidsanpassad ventilation samt en noggrann injustering av byggnadens värmesystem. Driftstrategin medför dessutom att klimataggregatens el-effekt kalla vinterdagar reduceras med ca 80 procent och inomhusklimatet vintertid blir avsevärt bättre och hälsosammare. Dessutom bör VVC-systemet (varmvattencirkulation) ersättas med utplacerade el-beredare alternativt utrustas med en liten luft/vattenvärmepump (VVC-Boster) i undercentralen som värmer VVC-returen och sänker därmed energiförlusterna och dessutom sänker fjärrvärmereturen från byggnaden.

Det behövs inga kostsamma och tidskrävande utredningar för att utreda hur stor sparpotentialen är och om beskrivna åtgärdspaket är marginellt dyrare eller billigare. Nu är det inte längre pengarna utan vår planets klimatsituation och Sveriges klimatlag som bör styra vilka åtgärder som måste utföras.

Efter några år kommer fastighetsägarna att ångra att de inte gjorde åtgärderna tidigare. Tittar vi tillbaka på de fastigheter där detta åtgärdspaket utfördes från 80-talet och framåt så är det mycket stora pengar som har sparats och växthusgaser som har reducerats.

 

Förslag

Stiftelsen Byggekologi utvecklar en form av utbildning för att sprida kunskaper om alternativa klimatsystem och alternativa driftstrategier.

För nybyggnation: Termit-ventilation eller hybridventilation och passiv värme och kyla ur markkulvert med driftstrategin behovs- och årstidsanpassad ventilation.

Befintliga byggnader: Upprustning av befintlig klimatanläggning med utrustning för driftstrategin behovs- och årstidsanpassad ventilation.

 

För mer information kontakta Torkel Andersson +46 705-24 87 10 torkel.andersson@bydemand.se