Projekt 

Nybyggnation av mönsterprojekt.

Bakgrund

Alltför länge har ”business as usual” fått pågå inom den ekonomiska världen och i vårt gemensamma samhällsbygge, utan ordentlig uppstyrning av en stads- och landsbygdsplanering som är hållbar in i framtiden. Det finns tekniker, material och lösningar för att skapa ett i grunden bättre och mer eftersträvansvärt samhälle där även de ekologiska, sociala och kulturella dimensionerna får sitt rättmätiga utrymme. Det behövs projekt och områden som visar på och bevisar att så är möjligt. De kan utgöra förebilder för nya och viktiga krav från samhällets sida, samt ge vägledning för direktiv och förutseende lösningar inom finansiering och genomförande. Att se/uppleva inspirerande och framåtsyftande byggprojekt kan vara avgörande för en blomstrande samhällsutveckling utan påtagliga uppoffringar.

 

Förslag

Ett pilotprojekt planeras, projekteras och uppförs. Projektet har som målsättning att bygga på förnyelsebar byggnation och drift, dessutom med möjlighet att bo och leva här utan att vara beroende av fossil drift och med målsättning att ge mer till naturen än vad man tar. Projektet ska höra till de allra mest klimatkloka, med en klimatpositiv inverkan räknat på 25 år. Projektet ska leva upp till bästa klass i det internationella miljöklassningssystemet Living Building Challenge. Det ska också vara väldokumenterat och transparent (även gällande ekonomi) så att det blir lätt att ta efter eller ha som inspirationskälla/förebild.

 

För mer information kontakta Nils Söderlund +46 706-08 23 20 nils@arkitektkontor-soderlund.se