Projekt 

Almedalsveckan i Visby 

Sedan 2016 har stiftelsen varit närvarande under Almedalsveckan och samlat föredragare om ekologisk bebyggelse. Läs mer om detta här.


Filmer från genomförda föredrag läggs ut på stiftelsens Youtubekanal.Klimatbalansering i nybyggnader.

Konceptet innebär att ny byggnads klimatavtryck balanseras genom energieffektivisering i en eller flera befintliga byggnader.
Det betyder att man kommer att göra klimatavtrycket för den nya byggnaden så litet som möjligt och energieffektiviseringen i befintliga byggnader så stor som möjligt.
Det här konceptet skiljer sig från andra klimatberäkningar för byggnader tex Noll CO2 och LMF 30 på följande punkter:

 Läs mer

Utbildning om energieffektivisering i byggnader genom driftstrategin behovs- och årstidsanpassad ventilation.

/energieffektiviseringStiftelsen Byggekologi utvecklar en form av utbildning för att sprida kunskaper om alternativa klimatsystem.

För nybyggnation: Termit-ventilation eller hybridventilation och passiv värme och kyla ur markkulvert med driftstrategin behovs- och årstidsanpassad ventilation.

Befintliga byggnader: Upprustning av befintlig klimatanläggning med utrustning för driftstrategin behovs- och årstidsanpassad ventilation.

Läs mer.

Nybyggnation av mönsterprojekt.

Alltför länge har ”business as usual” fått pågå inom den ekonomiska världen och i vårt gemensamma samhällsbygge, utan ordentlig uppstyrning av en stads- och landsbygdsplanering som är hållbar in i framtiden. Det finns tekniker, material och lösningar för att skapa ett i grunden bättre och mer eftersträvansvärt samhälle där även de ekologiska, sociala och kulturella dimensionerna får sitt rättmätiga utrymme. Det behövs projekt och områden som visar på och bevisar att så är möjligt. De kan utgöra förebilder för nya och viktiga krav från samhällets sida, samt ge vägledning för direktiv och förutseende lösningar inom finansiering och genomförande. Att se/uppleva inspirerande och framåtsyftande byggprojekt kan vara avgörande för en blomstrande samhällsutveckling utan påtagliga uppoffringar . Läs mer.


Uthållighetsmål 

Stiftelsen Byggekologi arbetar med att ta fram ett hjälpmedel med mål för uthållighet vid nybyggnation av bostäder.